ứng cử viên trong Tiếng Anh là gì?

ứng cử viên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ứng cử viên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ứng cử viên

    candidate (in an election)

    ứng cử viên tổng thống presidential candidate

    ứng cử viên quốc hội parliamentary candidate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ứng cử viên

    candidate