đua thuyền trong Tiếng Anh là gì?

đua thuyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đua thuyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đua thuyền

    boat race; regatta

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đua thuyền

    Regatta

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đua thuyền

    regatta