điền thanh trong Tiếng Anh là gì?

điền thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điền thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điền thanh

    (thực vật) sesbania

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điền thanh

    sesbania