điềm tận số trong Tiếng Anh là gì?

điềm tận số trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điềm tận số sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điềm tận số

    * dtừ

    knell