điềm nhiên trong Tiếng Anh là gì?

điềm nhiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điềm nhiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điềm nhiên

    xem thản nhiên