đem toàn sức trong Tiếng Anh là gì?

đem toàn sức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đem toàn sức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đem toàn sức

    * thngữ

    to throw out