đem ra kiện trong Tiếng Anh là gì?

đem ra kiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đem ra kiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đem ra kiện

    file a case, suit