đang lên đến trong Tiếng Anh là gì?

đang lên đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đang lên đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đang lên đến

    * ttừ

    ascendant