đốt chuyển trong Tiếng Anh là gì?

đốt chuyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốt chuyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốt chuyển

    * dtừ

    trochanter