đốc trong Tiếng Anh là gì?

đốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đốc

  (từ cũ) headmaster; secondary shool teacher; như đốc học (nói tắt)

  đốc tờ (nói tắt) assistant doctor

  tip (of a sword, stick); prod, urge

  chủ đốc thợ làm cho nhanh the boss prodded the workers to work very fast

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đốc

  * noun

  (từ cũ) Headmaster

  (nói tắt đốc_tờ) doctor

  Secondary shool teacher

  như đốc học (nói tắt)

  * verb

  Tip (of a sword, stick)

  Prod, urge