đốc trường trong Tiếng Anh là gì?

đốc trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốc trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đốc trường

    school principal