đẹp kỳ lạ trong Tiếng Anh là gì?

đẹp kỳ lạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẹp kỳ lạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẹp kỳ lạ

    * ttừ

    exotic