đặc trường trong Tiếng Anh là gì?

đặc trường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặc trường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặc trường

    special talent, strong point