đặc thù hóa trong Tiếng Anh là gì?

đặc thù hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặc thù hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặc thù hóa

    particularize

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đặc thù hóa

    Particularize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đặc thù hóa

    particularize