đặc nhượng trong Tiếng Anh là gì?

đặc nhượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặc nhượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặc nhượng

    concession; franchise