đấm tới tấp trong Tiếng Anh là gì?

đấm tới tấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đấm tới tấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đấm tới tấp

    * thngữ

    to lay in