đấm bị bông trong Tiếng Anh là gì?

đấm bị bông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đấm bị bông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đấm bị bông

    good-for-nothing talk

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đấm bị bông

    good-for-nothing talk