đêm trắng trong Tiếng Anh là gì?

đêm trắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đêm trắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đêm trắng

    sleepless/wakeful night; nightly vigil

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đêm trắng

    Sleepless night

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đêm trắng

    sleepless night