ô này trong Tiếng Anh là gì?

ô này trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ô này sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ô này

    * thán từ hallo