ô dù trong Tiếng Anh là gì?

ô dù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ô dù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ô dù

    protector, umbrella (bóng), connections

    có ô dù to lắm big connections (us)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ô dù

    protector, shield, umbrella