ì oạp trong Tiếng Anh là gì?

ì oạp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ì oạp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ì oạp

    lap

    sóng vỗ ì oạp vào vách đá waves were lapping on the cliff

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ì oạp

    lap