ì ạch kéo lết đi trong Tiếng Anh là gì?

ì ạch kéo lết đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ì ạch kéo lết đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ì ạch kéo lết đi

    * ttừ

    lumbering