ì à ì ạch trong Tiếng Anh là gì?

ì à ì ạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ì à ì ạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ì à ì ạch

    xem ì ạch (láy)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ì à ì ạch

    xem ì ạch (láy)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ì à ì ạch

    with difficulty