worker director nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worker director nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worker director giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worker director.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worker director

    * kinh tế

    công nhân thành viên hội đồng quản trị

    ủy viên quản trị công nhân