worker bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worker bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worker bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worker bee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • worker bee

    sterile bee specialized to collect food and maintain the hive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).