worker control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worker control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worker control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worker control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worker control

    * kinh tế

    sự tự trị của công nhân