word-painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-painting.

Từ điển Anh Việt

  • word-painting

    /'wə:d,peintiɳ/

    * danh từ

    bài miêu tả

Từ điển Anh Anh - Wordnet