witness point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witness point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witness point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witness point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • witness point

  * kỹ thuật

  điểm chứng minh

  điểm chứng nhận

  điểm nghiệm thu

  điểm xác định

  xây dựng:

  cột đất (chừa lại khi đào đất)