wiper lubrication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiper lubrication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiper lubrication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiper lubrication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiper lubrication

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự xoa dầu mỡ