wiper-closing relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiper-closing relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiper-closing relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiper-closing relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiper-closing relay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle nối mạch chổi