wiper bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiper bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiper bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiper bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiper bearing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ổ bị ăn mòn