wicker basket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wicker basket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wicker basket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wicker basket.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wicker basket

    a basket made of wickerwork

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).