whey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whey.

Từ điển Anh Việt

 • whey

  /wei/

  * danh từ

  nước sữa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whey

  * kinh tế

  nước sữa

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  nước sữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • whey

  the serum or watery part of milk that is separated from the curd in making cheese

  Synonyms: milk whey

  watery part of milk produced when raw milk sours and coagulates

  Little Miss Muffet sat on a tuffet eating some curds and whey