whey beverage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whey beverage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whey beverage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whey beverage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whey beverage

    * kinh tế

    đồ uống từ sữa