whey protein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whey protein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whey protein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whey protein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whey protein

    * kinh tế

    protein huyết thanh