wetted wall tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wetted wall tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wetted wall tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wetted wall tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wetted wall tower

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tháp có vách thấm ướt