wattless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wattless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wattless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wattless.

Từ điển Anh Việt

 • wattless

  * tính từ

  (điện học) không có điện; không sinh điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wattless

  * kỹ thuật

  vô công

  điện:

  vô kháng