wattless component nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wattless component nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wattless component giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wattless component.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wattless component

  * kỹ thuật

  thành phần vuông góc

  điện lạnh:

  thành phần chạy không

  thành phần phản kháng