watershed treatment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watershed treatment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watershed treatment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watershed treatment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watershed treatment

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự xử lý lưu vực