wassermann test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wassermann test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wassermann test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wassermann test.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wassermann test

    a blood test to detect syphilis; a complement fixation test is used to detect antibodies to the syphilis organism treponema; a positive reaction indicates the presence of antibodies and therefore syphilis infection

    Synonyms: Wasserman reaction, Wassermann

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).