wassermann reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wassermann reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wassermann reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wassermann reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wassermann reaction

    * kỹ thuật

    y học:

    phản ứng wassemann