wasserman reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wasserman reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wasserman reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wasserman reaction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wasserman reaction

    Similar:

    wassermann test: a blood test to detect syphilis; a complement fixation test is used to detect antibodies to the syphilis organism treponema; a positive reaction indicates the presence of antibodies and therefore syphilis infection

    Synonyms: Wassermann

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).