walk-in cold room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walk-in cold room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walk-in cold room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walk-in cold room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walk-in cold room

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    buồng lạnh nhỏ