walk-in (cold room) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walk-in (cold room) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walk-in (cold room) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walk-in (cold room).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • walk-in (cold room)

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    buồng lạnh có thể đi vào

    buồng lạnh nhỏ