visitor location register (vlr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

visitor location register (vlr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm visitor location register (vlr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của visitor location register (vlr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • visitor location register (vlr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ đăng ký vị trí khách