unspecified nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unspecified nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unspecified giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unspecified.

Từ điển Anh Việt

 • unspecified

  /' n'spesifaid/

  * tính từ

  không chỉ rõ, không nói rõ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • unspecified

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  không chỉ rõ

  không nói rõ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unspecified

  not stated explicitly or in detail

  threatened unspecified reprisals

  Antonyms: specified