unspecified bit rate (atm) (ubr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unspecified bit rate (atm) (ubr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unspecified bit rate (atm) (ubr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unspecified bit rate (atm) (ubr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • unspecified bit rate (atm) (ubr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ bít không được quy định