unspecified behavior nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unspecified behavior nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unspecified behavior giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unspecified behavior.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • unspecified behavior

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hoạt động không xác định