unfeelingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unfeelingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unfeelingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unfeelingness.

Từ điển Anh Việt

  • unfeelingness

    /ʌn'fi:liɳnis/

    * danh từ

    tính nhẫn tâm, tính tàn nhẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet