insensibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insensibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insensibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insensibility.

Từ điển Anh Việt

  • insensibility

    /in'sensə'biliti/

    * danh từ

    sự bất tỉnh, sự mê

    tính không xúc cảm, tính không có tình cảm; tính vô tình

Từ điển Anh Anh - Wordnet